Prüfungstechniken

Die folgenden Techniken werden geprüft.

Zweiter Kyû

  Technik
Suwariwaza  
  Yokomenuchi ikkyo
  Yokomenuchi nikyo
  Shomenuchi sankyo
  Shomenuchi yonkyo
  Shomenuchi kotegaeshi
Hanmihandachiwaza
  Gyakuhammi-katatedori shihonage
  Gyakuhammi-katatedori uchikaitennage
  Gyakuhammi-katatedori sotokaitennage
  Gyakuhammi-katatedori ikkyo
  Gyakuhammi-katatedori nikyo
Tachiwaza  
  Katadori-menuchi ikkyo
  Katadori-menuchi nikyo
  Katadori-menuchi shihonage
  Katadori-menuchi iriminage
  Katate-ryotedori ikkyo
  Katate-ryotedori kotegaeshi
  Katate-ryotedori iriminage
  Katate-ryotedori udekimenage
  Jodan-tsuki shihonage
  Jodan-tsuki koshinage
  Jodan-tsuki nikyo
  Jodan-tsuki kokyûnage
Ushirowaza  
  Ushiro-katatedori-kubishime ikkyo
  Ushiro-katatedori-kubishime koshinage
  Ushiro-katatedori-kubishime shihonage
  Ushiro-katatedori-kubishime kotegaeshi
Tanto-dori  
  Shomenuchi kotegaeshi
  Shomenuchi iriminage
  Yokomenuchi gokyo
  Yokomenuchi iriminage
  Yokomenuchi kotegaeshi
Jô-dori  
  Jiyûwaza
  Kokyûnage