Prüfungstechniken

Die folgenden Techniken werden geprüft.

Erster Kyû

  Technik
Suwariwaza  
  Ryokatadori ikkyo
  Ryokatadori nikyo
  Yokomenuchi sankyo
  Yokomenuchi yonkyo
  Yokomenuchi gokyo
  Yokomenuchi kotegaeshi
  Yokomenuchi iriminage
Hanmihandachiwaza|  
  Ryotedori shihonage
  Ryotedori iriminage
  Ryotedori kotegaeshi
  Ushiro-ryokatadori ikkyo
  Ushiro-ryokatadori sankyo
  Ushiro-ryokatadori kotegaeshi
Tachiwaza  
  Sodedori iriminage
  Sodedori shihonage
  Shomenuchi shihonage
  Shomenuchi koshinage
  Yokomenuchi hijikimeosae
  Katate-ryotedori koshinage
  Munadori-menuchi jujigaraminage
  Ryotedori koshinage
Ushirowaza  
  Ushiro-ryotedori koshinage
  Ushiro-ryotedori jujigaraminage
  Ushiro-katatedori-kubishime udekimenage
  Ushiro-katatedori-kubishime kokyûnage
  Ushiro-ryokatadori kokyûnage
  Ushiro-ryokatadori sankyo
  Ushiro-eridori kokyûnage
  Ushiro-eridori ikkyo
  Ushiro-eridori shihonage
  Ushiro-eridori kotegaeshi
Tantô-dori  
  Jiyûwaza
Jô-dori  
  Jiyûwaza
Tachi-dori  
  Jiyûwaza
   
  Kokyûnage